Rechercher

Naginata

Saikyo no NAGINATA nyumon

DVD 最強の薙刀入門

DVD "Saikyo no NAGINATA Nyumon" - La meilleure introduction de NAGINATA pour débutants - Isao Kato

60 mn

Langue: Japonais

Introduction à l'art de la NAGINATA.

Démonstrations réalisées par Tatsuo AKABANE et Yoko WAKAO (Shunpunkan Dojo).

Plus de détails

72h

¥ 5,400

En savoir plus

DVD "Saikyo no NAGINATA Nyumon" - La meilleure introduction de NAGINATA pour débutants - Isao Kato

L'apprentissage de l'art de l'ancienne NAGINATA permet de comprendre la base de la théorie des arts martiaux japonais.


Contenu du DVD

* Introduction

* Histoire de Naginata

* Position de Naginata
(Aome / Bachikusa / Taki-Nagashi)

* Caractéristiques de Naginata
(Kihon / Shitakara / Ishitsuki-Uke / Ishitsuki-Shita / Suisya-Mawashi)

* Forme de Naginata 1
(Yagyu Shintou ryu Naginata / Shin ei ryu Naginata "Enpi" / Shinkage ryu Naginata no kudaki (Henka waza)

* Forme de Naginata 2
(Seiryu Naginata / Kamae-Joryaku.Cyuryaku.Geryaku.Saryaku.Uryaku)
* Syunpu-kan de Naginata
(Commentaire de Kato kancyo / Gokui waza Denjyu)

DVD NAGINATA-Yagyu shinkage ryu -Isao KATO

Rechercher

Naginata

Saikyo no NAGINATA nyumon

DVD 最強の薙刀入門

DVD "Saikyo no NAGINATA Nyumon" - La meilleure introduction de NAGINATA pour débutants - Isao Kato

60 mn

Langue: Japonais

Introduction à l'art de la NAGINATA.

Démonstrations réalisées par Tatsuo AKABANE et Yoko WAKAO (Shunpunkan Dojo).

Plus de détails

72h

¥ 5,400

En savoir plus

DVD "Saikyo no NAGINATA Nyumon" - La meilleure introduction de NAGINATA pour débutants - Isao Kato

L'apprentissage de l'art de l'ancienne NAGINATA permet de comprendre la base de la théorie des arts martiaux japonais.


Contenu du DVD

* Introduction

* Histoire de Naginata

* Position de Naginata
(Aome / Bachikusa / Taki-Nagashi)

* Caractéristiques de Naginata
(Kihon / Shitakara / Ishitsuki-Uke / Ishitsuki-Shita / Suisya-Mawashi)

* Forme de Naginata 1
(Yagyu Shintou ryu Naginata / Shin ei ryu Naginata "Enpi" / Shinkage ryu Naginata no kudaki (Henka waza)

* Forme de Naginata 2
(Seiryu Naginata / Kamae-Joryaku.Cyuryaku.Geryaku.Saryaku.Uryaku)
* Syunpu-kan de Naginata
(Commentaire de Kato kancyo / Gokui waza Denjyu)