Rechercher

ARIMITSU Shoji

HIDEN AIKI Age

DVD 秘伝!合気下げ 有満庄司

HIDEN AIKIAGE- ARIMITSU Shoji

70mn

Language: Japanese

Plus de détails

72h

¥ 5,400

En savoir plus

HIDEN AIKIAGE- ARIMITSU Shoji

70mn

Language: Japanese

In this DVD, Suzumi Shoji Noriko reveals the secrets of the fundamental techniques of Aikido through her wise advice.

Bonus sequences included.

DVD content

Shūroku naiyō hajime ni… age sage no mokuteki

■ dōnyū-hen… Shin-kin seigyo undō ni yoru age sage

○-za-i age sage (chikara no dashi-kata ugokashikata ōyō: Aite o katameru henka: Aite o korogasu)

○ tagu age sage (tagu age sage no nando o takaku suru age sage tanren no junbi: Sashide nage hosoku: Daitō-ryū-gai musō no kaisetsu)

■ kunren-hen… omo-sa no kontorōru (jūryoku seigyo undō) ○ ude no omo-sa o tsukau (katanochikarawonuku kunren ishiki-teki ni ude no omo-sa o tsutaeru kata no chikara nuki to ude no omo-sa no kakunin ude no omo-sa o tsukau shigi: Sono ichi ude no omo-sa o tsukau shigi: Sono ni)

○ ashi no omo-sa o tsukau (ashi no chikara o nuku kunren ishiki-teki ni ashi no omo-sa o tsutaeru kunren-hō: Sono ichi kunren-hō: Sono ni)

○-tai no omo-sa o tsukau (karada no chikara o nuku jikken-tai no tsukaikata de omo-sa o henka sa seru karada no omo-sa o waza to shite tsukau)

■ jissen-hen… omo-sa o tsukatta age sage (jūryoku seigyo undō ni yoru age sage)

■ age sage no waza (kenjutsu ni miru age sage tsue-jutsu ni miru age sage samazamana age sage)

■[tokuten eizō] gokui no denju…“age sage” monjin tokubetsu shidō shidō/ kanshū ◎ Arimitsu Shōji (ari mitsu shōji) Kagoshima ken shusshin.

>