Search

TAKASE Michio

Daitoryu Aikijujutsu Vol.1 Suwari dori

大東流合気柔術 第一巻 座捕合気編 高瀬道雄

Daitoryu Aikijujutsu Vol.1  SUWARI DORI AIKI - Michio TAKASE

115min
Language:Japanese

The AIKI AGE technique is the technical basis of DAITO RYU.
Master TAKASE presents and explains training without strength.

More details

72h

¥ 5,400

More info

Daitoryu Aikijujutsu Vol.1  SUWARI DORI AIKI - Michio TAKASE

TAKASE Michio is the successor of RENSHINKAN (Daito ryu).
Master Michio TAKASE has inherited many secret techniques from 3 former masters Toshimi MATSUDA, Ryho OKUYAMA and Takeshi MAEDA.

Contents of DVD

 - What is Renshinkan?
 - Zahogi hiden :

Tekubi osae dori ikkajo/ Gyakutekubi dori/ Tekagami/ Hikigatame/Aiki nage/Uchi konoha gaeshi/Soto konoha gaeshi/ Muna dori/Ude oshidori/Uchikomi dori/Yokomen uchikpmi dori/Hanza gyaku goku shiho nage/Hanza tegatana


 - Tachihogi heden:

Tekubi oshidori/ Ryote kubi dori tekagami/ Uchi Konoha gaeshi/Soto konoha gaeshi/Ryote kubidori oshihiki nage/Suri chigae dori ura oshi


 - Mastsuda Toshimi IROHA kun
 - Maeda Takeshi IROHA kun
 - Daitoryu Aikijujutsu hiden no koto
 - Tokubetsukousyu / Aiki age


115min
Language:Japanese

Japanese DVD Aikido Daito ryu aikijutsu Michio TAKASE

Search

TAKASE Michio

Daitoryu Aikijujutsu Vol.1 Suwari dori

大東流合気柔術 第一巻 座捕合気編 高瀬道雄

Daitoryu Aikijujutsu Vol.1  SUWARI DORI AIKI - Michio TAKASE

115min
Language:Japanese

The AIKI AGE technique is the technical basis of DAITO RYU.
Master TAKASE presents and explains training without strength.

More details

72h

¥ 5,400

More info

Daitoryu Aikijujutsu Vol.1  SUWARI DORI AIKI - Michio TAKASE

TAKASE Michio is the successor of RENSHINKAN (Daito ryu).
Master Michio TAKASE has inherited many secret techniques from 3 former masters Toshimi MATSUDA, Ryho OKUYAMA and Takeshi MAEDA.

Contents of DVD

 - What is Renshinkan?
 - Zahogi hiden :

Tekubi osae dori ikkajo/ Gyakutekubi dori/ Tekagami/ Hikigatame/Aiki nage/Uchi konoha gaeshi/Soto konoha gaeshi/ Muna dori/Ude oshidori/Uchikomi dori/Yokomen uchikpmi dori/Hanza gyaku goku shiho nage/Hanza tegatana


 - Tachihogi heden:

Tekubi oshidori/ Ryote kubi dori tekagami/ Uchi Konoha gaeshi/Soto konoha gaeshi/Ryote kubidori oshihiki nage/Suri chigae dori ura oshi


 - Mastsuda Toshimi IROHA kun
 - Maeda Takeshi IROHA kun
 - Daitoryu Aikijujutsu hiden no koto
 - Tokubetsukousyu / Aiki age


115min
Language:Japanese