Search

TADA Hiroshi

DVD Le congrès international à Tanabe 2008-TADA Hiroshi

DVD 第10回国際合気道大会 多田宏師範講習会

The 10th international congress in 2008-TADA Hiroshi  in Tanabe
Hiroshi Tada: He teaches certains ways of respration in oder to develop your energie, your concentration and your techniques. 8Dan

More details

72h

¥ 5,400

More info

The 10th international congress in 2008-TADA Hiroshi

Hiroshi Tada: UCHIDESHI of Morihei Ueshiba, Aikikai Hombu Tokyo 8Dan

 You can learn the philisophy and the technique that master UESHIBA, the founder of Aikido, a handed down to master TADA.

He teaches certains ways of respration in oder to develop your energie, your concentration and your techniques.


kokyu ho

-Renso ho
-Kokyu
-Nakatanden
-Shimotanden
-Kokyu soren
-Shihogiri
-Ude mawashi/kagami migaki Ikkyo omote ura shihonage Ki no nagare no kihon Morote dori, Iriminage Ushiro Ryote kubidori
-Shihonage,Sanpo dori no hairikata,kotegaeshi,udegarami
-Jujinage,hanmi hantachi kokyunage

61mn

Language: Japanese

aikido international congress -TADA Hiroshi Tanabe

Search

TADA Hiroshi

DVD Le congrès international à Tanabe 2008-TADA Hiroshi

DVD 第10回国際合気道大会 多田宏師範講習会

The 10th international congress in 2008-TADA Hiroshi  in Tanabe
Hiroshi Tada: He teaches certains ways of respration in oder to develop your energie, your concentration and your techniques. 8Dan

More details

72h

¥ 5,400

More info

The 10th international congress in 2008-TADA Hiroshi

Hiroshi Tada: UCHIDESHI of Morihei Ueshiba, Aikikai Hombu Tokyo 8Dan

 You can learn the philisophy and the technique that master UESHIBA, the founder of Aikido, a handed down to master TADA.

He teaches certains ways of respration in oder to develop your energie, your concentration and your techniques.


kokyu ho

-Renso ho
-Kokyu
-Nakatanden
-Shimotanden
-Kokyu soren
-Shihogiri
-Ude mawashi/kagami migaki Ikkyo omote ura shihonage Ki no nagare no kihon Morote dori, Iriminage Ushiro Ryote kubidori
-Shihonage,Sanpo dori no hairikata,kotegaeshi,udegarami
-Jujinage,hanmi hantachi kokyunage

61mn

Language: Japanese