Search

Naginata

Saikyo no NAGINATA nyumon

DVD 最強の薙刀入門

DVD "Saikyo no NAGINATA Nyumon" - The best introduction of NAGINATA for beginners - Isao Kato

60 minutes

Language: Japanese

Introduction to the art of NAGINATA.

Demonstrations by Tatsuo AKABANE and Yoko WAKAO (Shunpunkan Dojo).

More details

72h

¥ 5,400

More info

DVD "Saikyo no NAGINATA Nyumon" - The best introduction of NAGINATA for beginners - Isao Kato

Learning the art of ancient NAGINATA helps to understand the basis of the theory of Japanese martial arts.

Contents of the DVD

* Introduction

* History of Naginata

* Stance of Naginata
   (Aome/ Bachikusa/ Taki-nagashi)

* Features of Naginata
   (Kihon/ Shitakara/ Ishitsuki-Uke/ Ishitsuki-Shita/ Suisya-mawashi)

* Form of Naginata 1
   (Yagyu Shintou-ryu Naginata/Shinei-ryu Naginata "Enpi"/Shinkage-ryu Naginata no kudaki(Henka waza)

* Form of Naginata 2
  (Seiryu Naginata/ Kamae-Joryaku.Cyuryaku.Geryaku.Saryaku.Uryaku)

* Syunpu-kan of Naginata
   (Commentary from Kato kancyo/ Gokui waza Denjyu)

Time: 60 min.

Language: Japanese

DVD Naginata YAGYU SHINKAGE RYU SHUNPUKAN- Isao Kato

Search

Naginata

Saikyo no NAGINATA nyumon

DVD 最強の薙刀入門

DVD "Saikyo no NAGINATA Nyumon" - The best introduction of NAGINATA for beginners - Isao Kato

60 minutes

Language: Japanese

Introduction to the art of NAGINATA.

Demonstrations by Tatsuo AKABANE and Yoko WAKAO (Shunpunkan Dojo).

More details

72h

¥ 5,400

More info

DVD "Saikyo no NAGINATA Nyumon" - The best introduction of NAGINATA for beginners - Isao Kato

Learning the art of ancient NAGINATA helps to understand the basis of the theory of Japanese martial arts.

Contents of the DVD

* Introduction

* History of Naginata

* Stance of Naginata
   (Aome/ Bachikusa/ Taki-nagashi)

* Features of Naginata
   (Kihon/ Shitakara/ Ishitsuki-Uke/ Ishitsuki-Shita/ Suisya-mawashi)

* Form of Naginata 1
   (Yagyu Shintou-ryu Naginata/Shinei-ryu Naginata "Enpi"/Shinkage-ryu Naginata no kudaki(Henka waza)

* Form of Naginata 2
  (Seiryu Naginata/ Kamae-Joryaku.Cyuryaku.Geryaku.Saryaku.Uryaku)

* Syunpu-kan of Naginata
   (Commentary from Kato kancyo/ Gokui waza Denjyu)

Time: 60 min.

Language: Japanese