Search

KATO Shigémitsu

Hiden mokuroku N°2-KATO Shigemitsu

BAB HID2大東流秘伝目録百十八ヶ条 第2巻

Hiden Mokuroku 118ka jo N°2-Shigemitsu KATO 

Language: Japanese/ English (subtitle)

45mn

This 2nd volume of the "Hiden Mokuroku 118ka jo" series presents the technique Sankajo.

More details

72h

¥ 5,940

More info

Hiden Mokuroku 118ka jo N°2-Shigemitsu KATO 

118 Kajo are the organized techniques classified by attack, throw, grab, etc. These are created by Tokimune TAKEDA, the 36th successor of Daitoryu Aikijutsu.

KATO Shigemitsu: a disciple of Tokimune TAKEDA  (son of Sokaku TAKEDA ).

The content of this DVD

Sankajo

-Idori: Tsuriotoshi

   Temakura

   Sotogote

   Makizume

   Kobushigaeshi

   Kakaekujiki

   Karamizume

   Kiriha

   Uchi udegaeshi

   Gasshodori

 

-Hanmi hantachi: Makizume

   Hijikujiki

   Katahagaeshi

   Ashijime

   Wakikujiki

 

-Tachiai: Tsuriotoshi

      Sotogote

      Makizume

      Wakizume

      Ganseki otoshi

      Kubiwa

      Uchi ude gaeshi

      Shichiribiki

      Shiho nage

 

-Ushirodori: Makizume otoshi

   Udegaeshi

   Wakigarami

   Kiriha

   Kata ude nage

Language: Japanese/ English (subtitle)

45mn

Accessories

Daito ryu Aiki jujutsu DVD Kato shigemitsu

Search

KATO Shigémitsu

Hiden mokuroku N°2-KATO Shigemitsu

BAB HID2大東流秘伝目録百十八ヶ条 第2巻

Hiden Mokuroku 118ka jo N°2-Shigemitsu KATO 

Language: Japanese/ English (subtitle)

45mn

This 2nd volume of the "Hiden Mokuroku 118ka jo" series presents the technique Sankajo.

More details

72h

¥ 5,940

More info

Hiden Mokuroku 118ka jo N°2-Shigemitsu KATO 

118 Kajo are the organized techniques classified by attack, throw, grab, etc. These are created by Tokimune TAKEDA, the 36th successor of Daitoryu Aikijutsu.

KATO Shigemitsu: a disciple of Tokimune TAKEDA  (son of Sokaku TAKEDA ).

The content of this DVD

Sankajo

-Idori: Tsuriotoshi

   Temakura

   Sotogote

   Makizume

   Kobushigaeshi

   Kakaekujiki

   Karamizume

   Kiriha

   Uchi udegaeshi

   Gasshodori

 

-Hanmi hantachi: Makizume

   Hijikujiki

   Katahagaeshi

   Ashijime

   Wakikujiki

 

-Tachiai: Tsuriotoshi

      Sotogote

      Makizume

      Wakizume

      Ganseki otoshi

      Kubiwa

      Uchi ude gaeshi

      Shichiribiki

      Shiho nage

 

-Ushirodori: Makizume otoshi

   Udegaeshi

   Wakigarami

   Kiriha

   Kata ude nage

Language: Japanese/ English (subtitle)

45mn

Accessories