Search

Judo

Judo no Shinzui-MIFUNE Kyuzo

クエストSPD-3514柔道の真髄 三船久蔵

Judo no Shinzui/ the essence of Judo  - Kyuzo MIFUNE 

Language : Japanese / English ( subtitle )

62mn

MIFUNE was a japanese judoka 10th dan. He has been categorized as one of the greatest exponents of the art of judo after the founder Jigoro KANO.

More details

72h

¥ 5,600

More info

Judo no Shinzui/ the essence of Judo  - Kyuzo MIFUNE

MIFUNE Kyuzo (1883-1965) is considered as one of the strongest judoka in the Japanese Judo history, hence his nickname " the god of Judo". As he embodied the theory of KANO, people were saying " KANO's theory and MIFUNE's practice". 

He was a Hanshi Kodokan and had the title of 10th dan. He created many new techniques, such as "Sumi Otoshi", which are presented in this DVD.

The content of this DVD

KUZUSHI
TEWAZA
UKIOTOSHI
TAIOTOSHI
YAMAARASHI
SEOINAGE
SEOIOTOSHI
GANSEKIOTOSHI
SUKUINAGE
OBIOTOSHI
MOROTEGARI
TEGURUMA
KIBISUGAESHI
KATAGURUMA
SUMIOTOSHI
TAMAGURUMA
KOSHIWAZA
UKIGOSHI
KOSHIGURUMA
HARAIGOSHI
TSURIKOMIGOSHI
OGOSHI
HANEGOSHI
HANEMAKIKOMI
SOTOMAKIKOMI
UCHIMAKIKOMI
USHIROGOSHI
UTSUSHIGOSHI
TOBIGOSHI
USHIROGURUMA
MASUTEMIWAZA
TOMOENAGE
SUMIGAESHI
HIKIKOMIGAESHI
TAWARAGAESHI
  URANAGE
NAGE NO KATA
NAGEURA NO KATA
 UKI OTOSHI→TAI OTOSHI
SEOINAGE→YOKOGURUMA
KATAGURUMA→SUMIKAESHI
TAIOTOSHI→KOTSURIKOSHI
OBIOTOSHI→OOGURUMA
GYAKUASHI BARAI→TSUBAME GAESHI
KOUCHI GARI→HIZA GURUMA
OOUCHIGARI→TOMOE NAGE
SHITSURIKOMIASHI→SUMIOCHI
UHCIMATA→TAIOTOSHI
TOBIGOSHI→KARI GAESHI
HARAI GOSHI→USHIRO GOSHI
HANGOSHI→UTSUSHI GOSHI
UKIKOSHI→YOKOWAKE
OOKOSHI→IPPON SEOI
KATAMEWAZA
KESAGATAME
KUZUREKESAGATAME
URAGESA
USHIROKESA
KATAGATAME
KAMISHIHOGATAME
KUZUREKAMISHIHOGATAME
YOKOSHIHOGATAME
URAGATAME
TATESHIHOGATAME
ITSUTSU NO KATA
ASHIWAZA
DEASHIHARAI
KOSOTOGAKE
KOSOTOGARI
KOUCHIGARI
OUCHIGARI
OSOTOGARI
OSOTOOTOSHI
OSOTOGURUMA
HIZAGURUMA
ASHIGURUMA

SASAETSURIKOMIGOSHI
OKURIASHIHARAITSUBAMEGAESHI
UCHIMATA
OGURUMA
YOKOSUTEMIWAZA
YOKOGAKE
YOKOWAKARE
UDEGAESHI
UKIWAZA
TANIOTOSHI
YOKOOTOSHI
YOKOGURUMA
WAKARE
SHIMEWAZA
KATATEJUJI NO SHIMEKATA
YAKUJUJI NO SHIMEKATA
    NAMIJUJI NO SHIMEKATA
KATATEJUJIJIME
GYAKUJUJIJIME
NAMIJUJIJIME
URAJUJIJIME
HADAKAJIME
KATAHAJIME
RYOTEJIME
SODEGURUMA
TUKKOMIJIME
TAWARAJIME
HASAMIJIME
OKURIERIJIME
KATATEJIME
KANSETSUWAZA
UDEGARAMI
JUMONJIGATAMEUDEKUJIKI
UDEGATAMEUDEKUJIKI
HIZAGATAMEUDEKUJIKI
TACHIAIUDEKUJIKI
TAIGATAMEUDEKUJIKI
KATAOSAETAIGATAMEUDEKUJIKI
AOMUKEGATAUDEKUJIKI
SANKAKUGATAMEUDEKUJIKI
ASHIGARAMI
ASHIKUJIKI
NEWAZA NO TAISABAKI
KESAGATAME NO NIGE
KATAGATAME NO NIGE
OKURIERIJIME NO NIGE
JUMONJIGATAME NO NIGE
SANKAKUGATAME NO NIGE
ASHIGARAMI NO FUSEGI
GOSHINJUTSU
IDORI
YOKOUCHI
TSUKIAGE
RYOTSUKKAKE
HADAKAJIME
UCHIKAKE
KETAOSHI
OSHIFUSE
TSUKKOMI
KIRIKAKE
YOKOTSUKI
TACHIAI
UCHIKAKE
TSUKIAGE
YOKOUCHI
RYOTSUKKAKEKAMAE
SUIGETSUATE
  UTOATE
KEAGE
YOKOHARAKERI
MUNETORITSUKKAKE
KOTEHISHIGI
USHIROUWATORI
USHIROSHITATORI
USHIROERITORI
TUKKOMI
UETSUKISASHI
SITATSUKISASHI
JOTSUKI
JOTSUKIKAKE
NUKIGAKE
KIRISAGE

RANDORINAGE URANO KATA

GOSHINJUTSU

Language : Japanese / English ( subtitle )

62mn

Accessories

Judo no Shinzui-MIFUNE Kyuzo

Search

Judo

Judo no Shinzui-MIFUNE Kyuzo

クエストSPD-3514柔道の真髄 三船久蔵

Judo no Shinzui/ the essence of Judo  - Kyuzo MIFUNE 

Language : Japanese / English ( subtitle )

62mn

MIFUNE was a japanese judoka 10th dan. He has been categorized as one of the greatest exponents of the art of judo after the founder Jigoro KANO.

More details

72h

¥ 5,600

More info

Judo no Shinzui/ the essence of Judo  - Kyuzo MIFUNE

MIFUNE Kyuzo (1883-1965) is considered as one of the strongest judoka in the Japanese Judo history, hence his nickname " the god of Judo". As he embodied the theory of KANO, people were saying " KANO's theory and MIFUNE's practice". 

He was a Hanshi Kodokan and had the title of 10th dan. He created many new techniques, such as "Sumi Otoshi", which are presented in this DVD.

The content of this DVD

KUZUSHI
TEWAZA
UKIOTOSHI
TAIOTOSHI
YAMAARASHI
SEOINAGE
SEOIOTOSHI
GANSEKIOTOSHI
SUKUINAGE
OBIOTOSHI
MOROTEGARI
TEGURUMA
KIBISUGAESHI
KATAGURUMA
SUMIOTOSHI
TAMAGURUMA
KOSHIWAZA
UKIGOSHI
KOSHIGURUMA
HARAIGOSHI
TSURIKOMIGOSHI
OGOSHI
HANEGOSHI
HANEMAKIKOMI
SOTOMAKIKOMI
UCHIMAKIKOMI
USHIROGOSHI
UTSUSHIGOSHI
TOBIGOSHI
USHIROGURUMA
MASUTEMIWAZA
TOMOENAGE
SUMIGAESHI
HIKIKOMIGAESHI
TAWARAGAESHI
  URANAGE
NAGE NO KATA
NAGEURA NO KATA
 UKI OTOSHI→TAI OTOSHI
SEOINAGE→YOKOGURUMA
KATAGURUMA→SUMIKAESHI
TAIOTOSHI→KOTSURIKOSHI
OBIOTOSHI→OOGURUMA
GYAKUASHI BARAI→TSUBAME GAESHI
KOUCHI GARI→HIZA GURUMA
OOUCHIGARI→TOMOE NAGE
SHITSURIKOMIASHI→SUMIOCHI
UHCIMATA→TAIOTOSHI
TOBIGOSHI→KARI GAESHI
HARAI GOSHI→USHIRO GOSHI
HANGOSHI→UTSUSHI GOSHI
UKIKOSHI→YOKOWAKE
OOKOSHI→IPPON SEOI
KATAMEWAZA
KESAGATAME
KUZUREKESAGATAME
URAGESA
USHIROKESA
KATAGATAME
KAMISHIHOGATAME
KUZUREKAMISHIHOGATAME
YOKOSHIHOGATAME
URAGATAME
TATESHIHOGATAME
ITSUTSU NO KATA
ASHIWAZA
DEASHIHARAI
KOSOTOGAKE
KOSOTOGARI
KOUCHIGARI
OUCHIGARI
OSOTOGARI
OSOTOOTOSHI
OSOTOGURUMA
HIZAGURUMA
ASHIGURUMA

SASAETSURIKOMIGOSHI
OKURIASHIHARAITSUBAMEGAESHI
UCHIMATA
OGURUMA
YOKOSUTEMIWAZA
YOKOGAKE
YOKOWAKARE
UDEGAESHI
UKIWAZA
TANIOTOSHI
YOKOOTOSHI
YOKOGURUMA
WAKARE
SHIMEWAZA
KATATEJUJI NO SHIMEKATA
YAKUJUJI NO SHIMEKATA
    NAMIJUJI NO SHIMEKATA
KATATEJUJIJIME
GYAKUJUJIJIME
NAMIJUJIJIME
URAJUJIJIME
HADAKAJIME
KATAHAJIME
RYOTEJIME
SODEGURUMA
TUKKOMIJIME
TAWARAJIME
HASAMIJIME
OKURIERIJIME
KATATEJIME
KANSETSUWAZA
UDEGARAMI
JUMONJIGATAMEUDEKUJIKI
UDEGATAMEUDEKUJIKI
HIZAGATAMEUDEKUJIKI
TACHIAIUDEKUJIKI
TAIGATAMEUDEKUJIKI
KATAOSAETAIGATAMEUDEKUJIKI
AOMUKEGATAUDEKUJIKI
SANKAKUGATAMEUDEKUJIKI
ASHIGARAMI
ASHIKUJIKI
NEWAZA NO TAISABAKI
KESAGATAME NO NIGE
KATAGATAME NO NIGE
OKURIERIJIME NO NIGE
JUMONJIGATAME NO NIGE
SANKAKUGATAME NO NIGE
ASHIGARAMI NO FUSEGI
GOSHINJUTSU
IDORI
YOKOUCHI
TSUKIAGE
RYOTSUKKAKE
HADAKAJIME
UCHIKAKE
KETAOSHI
OSHIFUSE
TSUKKOMI
KIRIKAKE
YOKOTSUKI
TACHIAI
UCHIKAKE
TSUKIAGE
YOKOUCHI
RYOTSUKKAKEKAMAE
SUIGETSUATE
  UTOATE
KEAGE
YOKOHARAKERI
MUNETORITSUKKAKE
KOTEHISHIGI
USHIROUWATORI
USHIROSHITATORI
USHIROERITORI
TUKKOMI
UETSUKISASHI
SITATSUKISASHI
JOTSUKI
JOTSUKIKAKE
NUKIGAKE
KIRISAGE

RANDORINAGE URANO KATA

GOSHINJUTSU

Language : Japanese / English ( subtitle )

62mn

Accessories