Search

Iaito

IAITO THICK LONG-TSUKA COTTON

IAITO model B - ATSUKUCHI (heavy) LONG TSUKA COTTON

HA WATARI / Blade length: 2.5 (75.75cm) to 2.65 (80.29cm)

Thickness of the blade: about 3.4cm

TSUKA length / Handle Length: 9.0 (27.27cm) to 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle : Cotton

Tsukaito / Handle Braid :  Cotton

Manufactured in SEKI  by genuine craftsmen.

More details

about 6 months

¥ 75,000

More info

IAITO model B - ATSUKUCHI (heavy) LONG TSUKA COTTON

HA WATARI / Blade length: 2.5 (75.75cm) to 2.65 (80.29cm)

Thickness of the blade: about 3.4cm

TSUKA length / Handle Length: 9.0 (27.27cm) to 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle : Cotton

Tsukaito / Handle Braid :  Cotton

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by genuine craftsmen.

The model Iaito B heavy is about 940g without saya.

HAMON / Tempered line (3 types)

 SUGUHA/ NOTARE/ CHOJI MIDARE

 HI /Groove

 WITH / WITHOUT

 TSUKA /Handle COTON COLOR (12 types)

 1. KURO
 2. CHA
 3. TETSU KON
 4. SIRO
 5. AZUKI
 6. MURASAKI
 7. KON
 8. KOGE CHA
 9. KIN CHA
 10. RIKYU CHA
 11. TETSU
 12. UGUISU

 TSUKA MAKI (2 types)

 HINERI MAKI / IKKAN MAKI


TSUBA/Guard

(10 types)

 

 

 1. KAGECHO
 2. TOMOE
 3. MARUMATSU SUKASHI
 4. HIGO NANAKO
 5. MUSASHI
 6. KIKKA
 7. TAKEZASA
 8. MOKKO RYU
 9. RYU SUKASHI
 10. KOYO

FUCHI.KASHIRA/ Buttcap

(9 types)

 

 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI

MENUKI/Omament (9 types)

 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA

 SAYA/Scabbard (3 types)

 KURORO/ KURO ISHIME/ CHA ISHIME

-OPTION SAYA Nuri  : Click HERE

-OPTION KOJIRI :Click HERE

-Option SITODOME : Click HERE

-Option SAYA KAKO : Click HERE

 HABAKI/Blade collar ( 2 types)

-SHINCHU HYOJUN (copper)

-SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

-Habaki LUX Option:Click HERE

SEPPA/ Spacer (4 types)

 DO/ DO IBUSHI/ DO KUROZOME/ SHINCHU

SAGEO/Cord COTTON (18 types)

 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI

Accessories

Iaito japanese seki oosawa long and heavy, handcrafted in Japan.

Search

Iaito

IAITO THICK LONG-TSUKA COTTON

IAITO model B - ATSUKUCHI (heavy) LONG TSUKA COTTON

HA WATARI / Blade length: 2.5 (75.75cm) to 2.65 (80.29cm)

Thickness of the blade: about 3.4cm

TSUKA length / Handle Length: 9.0 (27.27cm) to 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle : Cotton

Tsukaito / Handle Braid :  Cotton

Manufactured in SEKI  by genuine craftsmen.

More details

about 6 months

¥ 75,000

More info

IAITO model B - ATSUKUCHI (heavy) LONG TSUKA COTTON

HA WATARI / Blade length: 2.5 (75.75cm) to 2.65 (80.29cm)

Thickness of the blade: about 3.4cm

TSUKA length / Handle Length: 9.0 (27.27cm) to 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle : Cotton

Tsukaito / Handle Braid :  Cotton

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by genuine craftsmen.

The model Iaito B heavy is about 940g without saya.

HAMON / Tempered line (3 types)

 SUGUHA/ NOTARE/ CHOJI MIDARE

 HI /Groove

 WITH / WITHOUT

 TSUKA /Handle COTON COLOR (12 types)

 1. KURO
 2. CHA
 3. TETSU KON
 4. SIRO
 5. AZUKI
 6. MURASAKI
 7. KON
 8. KOGE CHA
 9. KIN CHA
 10. RIKYU CHA
 11. TETSU
 12. UGUISU

 TSUKA MAKI (2 types)

 HINERI MAKI / IKKAN MAKI


TSUBA/Guard

(10 types)

 

 

 1. KAGECHO
 2. TOMOE
 3. MARUMATSU SUKASHI
 4. HIGO NANAKO
 5. MUSASHI
 6. KIKKA
 7. TAKEZASA
 8. MOKKO RYU
 9. RYU SUKASHI
 10. KOYO

FUCHI.KASHIRA/ Buttcap

(9 types)

 

 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI

MENUKI/Omament (9 types)

 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA

 SAYA/Scabbard (3 types)

 KURORO/ KURO ISHIME/ CHA ISHIME

-OPTION SAYA Nuri  : Click HERE

-OPTION KOJIRI :Click HERE

-Option SITODOME : Click HERE

-Option SAYA KAKO : Click HERE

 HABAKI/Blade collar ( 2 types)

-SHINCHU HYOJUN (copper)

-SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

-Habaki LUX Option:Click HERE

SEPPA/ Spacer (4 types)

 DO/ DO IBUSHI/ DO KUROZOME/ SHINCHU

SAGEO/Cord COTTON (18 types)

 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI

Accessories