Search

Iaito

IAITO THICK COTTON

IAITO model B -ATSUKUCHI (heavy) LONG TSUKA SILK or LEATHER

HA WATARI / Blade length: 2.5 (75.75cm) to 2.8 (84.84cm)

TSUKA /Handle length: 9 (27.27cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Cord: Cotton or Silk

Tsuka ito/ Handle Braid:  Silk or Leather

A heavy  iaito, weight about 940g

Manufactured in SEKI  by genuine craftsmen.

More details

about 6 months

¥ 70,000

More info

IAITO model B -ATSUKUCHI (heavy) LONG TSUKA SILK or LEATHER

The model Iaito B heavy, it's about 940g without saya.

HA WATARI / Blade length: 2.5(75.75cm) to 2.8(84.84cm)

Thickness of the blade: about 3.4cm

TSUKA length: 9.0 (27.27cm) to 10.0 (30.3cm)

Sageo/ Cord:  Cotton or Silk

Tsukaito / Handle Braid: Silk or Leather

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by genuine craftsmen.

HAMON / Tempered line (3 types)

SUGUHA/NOTARE/CHOJI MIDARE

  HI /Groove

WITH / WITHOUT

TSUKA /Handle  COLOR ( silk 12 types/ leather 10 types)

SILK

 1. KURO-BLACK
 2. JIDAI KURO
 3. CHA-BROWN
 4. KON-DARK BLUE
 5. TETSU
 6. MURASAKI-PURPLE
 7. AZUKI
 8. UGUISU-GREEN
 9. KIN CHA-GOLD BROWN
 10. HAI-GRAY
 11. AKA-RED
 12. SIRO-WHITE

LEATHER

 1. KURO MAT-BLACK
 2. KOGE CHA MAT-DARK BROWN
 3. KOI HAI MAT-DARK GRAY
 4. GUNJO MAT-BLUE
 5. MIDORI MAT-GREEN
 6. FUKA MIDORI MAT-DARK GREEN
 7. CROM YELLOW MAT-YELLOW
 8. WINE MAT
 9. KURO BRILLANT(BRIGHT)-BLACK
 10. KOGE CHA BRILLANT(BRIGHT)

 TSUKA MAKI (2 types)

 HINERI MAKI /IKKAN MAKI


TSUBA/Guard

(10 types)

 

 1. TOMOE
 2. MARUMATSU SUKASHI
 3. HIGO NANAKO
 4. MUSASHI
 5. KIKKA
 6. TAKEZASA
 7. MOKKO RYU
 8. RYU SUKASHI
 9. KOYO

FUCHI.KASHIRA/ Buttcap

(9 types)

 

 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI

 MENUKI/Omament (9 types)

 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA

 SAYA/Scabbard (3 types)

KURORO/KURO ISHIME/CHA ISHIME

  OPTION SAYA Nuri : Click Here

  OPTION KOJIRI : Click Here

  OPTION SHITOTOME : Click Here

  OPTION SAYA  KAKO : Click Here

 HABAKI/Blade collar ( 2 types)

-SHINCHU HYOJUN (copper)

-SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

 Habaki LUX Option: Click HERE

 SEPPA/ Spacer (4 types)

DO/DO IBUSHI/DO KUROZOME/SHINCHU

SAGEO / CORD COLOR

SILK (4 types) or COTTON (18 types)

SILK
 1. KURO (BLACK)
 2. CHA (BROWN)
 3. KON (DARK BLUE)
 4. MURASAKI (PURPLE)

COTTON

 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI

** We will e-mail you the confirmation of all the accessories chosen by you.

Accessories

japanese iaito osawa heavy

Search

Iaito

IAITO THICK COTTON

IAITO model B -ATSUKUCHI (heavy) LONG TSUKA SILK or LEATHER

HA WATARI / Blade length: 2.5 (75.75cm) to 2.8 (84.84cm)

TSUKA /Handle length: 9 (27.27cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Cord: Cotton or Silk

Tsuka ito/ Handle Braid:  Silk or Leather

A heavy  iaito, weight about 940g

Manufactured in SEKI  by genuine craftsmen.

More details

about 6 months

¥ 70,000

More info

IAITO model B -ATSUKUCHI (heavy) LONG TSUKA SILK or LEATHER

The model Iaito B heavy, it's about 940g without saya.

HA WATARI / Blade length: 2.5(75.75cm) to 2.8(84.84cm)

Thickness of the blade: about 3.4cm

TSUKA length: 9.0 (27.27cm) to 10.0 (30.3cm)

Sageo/ Cord:  Cotton or Silk

Tsukaito / Handle Braid: Silk or Leather

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by genuine craftsmen.

HAMON / Tempered line (3 types)

SUGUHA/NOTARE/CHOJI MIDARE

  HI /Groove

WITH / WITHOUT

TSUKA /Handle  COLOR ( silk 12 types/ leather 10 types)

SILK

 1. KURO-BLACK
 2. JIDAI KURO
 3. CHA-BROWN
 4. KON-DARK BLUE
 5. TETSU
 6. MURASAKI-PURPLE
 7. AZUKI
 8. UGUISU-GREEN
 9. KIN CHA-GOLD BROWN
 10. HAI-GRAY
 11. AKA-RED
 12. SIRO-WHITE

LEATHER

 1. KURO MAT-BLACK
 2. KOGE CHA MAT-DARK BROWN
 3. KOI HAI MAT-DARK GRAY
 4. GUNJO MAT-BLUE
 5. MIDORI MAT-GREEN
 6. FUKA MIDORI MAT-DARK GREEN
 7. CROM YELLOW MAT-YELLOW
 8. WINE MAT
 9. KURO BRILLANT(BRIGHT)-BLACK
 10. KOGE CHA BRILLANT(BRIGHT)

 TSUKA MAKI (2 types)

 HINERI MAKI /IKKAN MAKI


TSUBA/Guard

(10 types)

 

 1. TOMOE
 2. MARUMATSU SUKASHI
 3. HIGO NANAKO
 4. MUSASHI
 5. KIKKA
 6. TAKEZASA
 7. MOKKO RYU
 8. RYU SUKASHI
 9. KOYO

FUCHI.KASHIRA/ Buttcap

(9 types)

 

 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI

 MENUKI/Omament (9 types)

 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA

 SAYA/Scabbard (3 types)

KURORO/KURO ISHIME/CHA ISHIME

  OPTION SAYA Nuri : Click Here

  OPTION KOJIRI : Click Here

  OPTION SHITOTOME : Click Here

  OPTION SAYA  KAKO : Click Here

 HABAKI/Blade collar ( 2 types)

-SHINCHU HYOJUN (copper)

-SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

 Habaki LUX Option: Click HERE

 SEPPA/ Spacer (4 types)

DO/DO IBUSHI/DO KUROZOME/SHINCHU

SAGEO / CORD COLOR

SILK (4 types) or COTTON (18 types)

SILK
 1. KURO (BLACK)
 2. CHA (BROWN)
 3. KON (DARK BLUE)
 4. MURASAKI (PURPLE)

COTTON

 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI

** We will e-mail you the confirmation of all the accessories chosen by you.

Accessories