Search

Iaito

IAITO LIGHT COTON

Iaito light / tsuka of cotton

A very light iaito, weight about 750g (2.35)

Manufactured in SEKI by genuine craftsmen.

HA WATARI / Blade length: 2.20 (67cm) to 2.45 (74.3cm)

TSUKA length/ Handle Length : 7.0 (22.72cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle made of cotton

Tsukaito / Handle Braid made of cotton

More details

about 6 months

¥ 60,000

More info

Iaito light / tsuka of cotton

HA WATARI / Blade length: 2.20 (67cm) to 2.45 (74.3cm)

TSUKA length/ Handle Length: 7.0 (22.72cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle  Cotton

Tsukaito / Handle Braid Cotton 

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by true craftsmen.

The model Iaito A light is about 750g without saya and was created for women or people who prefer a light IAITO.

HAMON (Edge pattern; 3 types)

 - SUGUHA

 - NOTARE

 - CHOJI MIDARE

HI (Groove)With  / Without
TSUKA (Cord wrap) COTON COLORS (12 types)
 1. KURO
 2. CHA
 3. TETSU KON
 4. SIRO
 5. AZUKI
 6. MURASAKI
 7. KON
 8. KOGE CHA
 9. KIN CHA
 10. RIKYU CHA
 11. TETSU
 12. UGUISU
TSUKA MAKI (Winding pattern;  2 types)

 - HINERIMAKI

 - IKKAN MAKI

TSUBA (10 types)
 1. TOMOE
 2. MARUMATSU SUKASHI
 3. HIGO NANAKO
 4. MUSASHI
 5. KIKKA
 6. TAKEZASA
 7. MOKKO RYU
 8. RYU SUKASHI
 9. KOYO
FUCHI.KASHIRA (Pommel; 9 types)
 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI
MENUKI (Ornament; 9 types)
 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA
SAYA (Scabbard; 3 types)

 - KURORO

 - KURO ISHIME

 - CHA ISHIME

HABAKI (2 types)

 - SHINCHU HYOJUN (copper)

 - SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

SEPPA (Spacer; 4 types)

 - DO (Copper)

 - DO IBUSHI (Smoked copper)

 - DO KUROZOME (Copper dyed black)

  - SHINCHU (Brass)

SAGEO  (Cord) COTTON COLORS (19 types)
 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI
 19. SHIGEUCHI SIRO
japanese iaito light osawa

Search

Iaito

IAITO LIGHT COTON

Iaito light / tsuka of cotton

A very light iaito, weight about 750g (2.35)

Manufactured in SEKI by genuine craftsmen.

HA WATARI / Blade length: 2.20 (67cm) to 2.45 (74.3cm)

TSUKA length/ Handle Length : 7.0 (22.72cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle made of cotton

Tsukaito / Handle Braid made of cotton

More details

about 6 months

¥ 60,000

More info

Iaito light / tsuka of cotton

HA WATARI / Blade length: 2.20 (67cm) to 2.45 (74.3cm)

TSUKA length/ Handle Length: 7.0 (22.72cm) - 10.0 (30.3cm)

Sageo / Handle  Cotton

Tsukaito / Handle Braid Cotton 

Japanese Iaito high quality, manufactured in the province of Seki known for forging swords.
Our iaito are manufactured in OSAWA workshop by true craftsmen.

The model Iaito A light is about 750g without saya and was created for women or people who prefer a light IAITO.

HAMON (Edge pattern; 3 types)

 - SUGUHA

 - NOTARE

 - CHOJI MIDARE

HI (Groove)With  / Without
TSUKA (Cord wrap) COTON COLORS (12 types)
 1. KURO
 2. CHA
 3. TETSU KON
 4. SIRO
 5. AZUKI
 6. MURASAKI
 7. KON
 8. KOGE CHA
 9. KIN CHA
 10. RIKYU CHA
 11. TETSU
 12. UGUISU
TSUKA MAKI (Winding pattern;  2 types)

 - HINERIMAKI

 - IKKAN MAKI

TSUBA (10 types)
 1. TOMOE
 2. MARUMATSU SUKASHI
 3. HIGO NANAKO
 4. MUSASHI
 5. KIKKA
 6. TAKEZASA
 7. MOKKO RYU
 8. RYU SUKASHI
 9. KOYO
FUCHI.KASHIRA (Pommel; 9 types)
 1. TSURU
 2. HOTARU
 3. YAGYU GASA
 4. HIRANAMI
 5. TAKE ZASA
 6. HIGO ISHIME
 7. UME
 8. HIGO SAKURA KARAKUSA
 9. BONJI
MENUKI (Ornament; 9 types)
 1. RYU IBUSHI
 2. SASA
 3. BONJI
 4. NAMAZU
 5. UMA
 6. TACHI YOROI
 7. RYU
 8. TSURU
 9. SAKURA GURUMA
SAYA (Scabbard; 3 types)

 - KURORO

 - KURO ISHIME

 - CHA ISHIME

HABAKI (2 types)

 - SHINCHU HYOJUN (copper)

 - SHINCHU KURO ZOME (Black copper)

SEPPA (Spacer; 4 types)

 - DO (Copper)

 - DO IBUSHI (Smoked copper)

 - DO KUROZOME (Copper dyed black)

  - SHINCHU (Brass)

SAGEO  (Cord) COTTON COLORS (19 types)
 1. KAKUCHO KURO
 2. KAKUCHO CHA
 3. KAKUCHO KOGE CHA
 4. KAKUCHO KON
 5. KAKUCHO TETSU KON
 6. KAKUCHO TETSU
 7. KAKUCHO MURASAKI
 8. KAKUCHO UGUISU
 9. KAKUCHO SIRO
 10. SHIGEUCHI KURO
 11. SHIGEUCHI CHA
 12. SHIGEUCHI RIKYU CHA
 13. SHIGEUCHI KIN CHA
 14. SHIGEUCHI KON
 15. SHIGEUCHI TETSU KON
 16. SHIGEUCHI AZUKI
 17. SHIGEUCHI UGUISU
 18. SHIGEUCHI MURASAKI
 19. SHIGEUCHI SIRO