Search

Kobudo

Kenjutsu-Taisha ryu

DVD 古武道シリーズ タイ捨流剣術

" Kobudo " series - Taisha ryu kenjutsu by YAMAKITA Chikunin

Language : Japanese

37mn

More details

2 weeks

¥ 10,584

More info

" Kobudo " series - Taisha ryu kenjutsu by YAMAKITA Chikunin

Created by Nagayoshi MARUME (1540 – 1629), systematically Shinkage-ryu

While Marume was in Kyoto for his kenjutsu training, he met Kami Izumi Ise no Kami Nobutsuna, with whom he started to learn Shinkage-ryu. Once Marume returned home, Hizen (Kumamoto Prefectures nowadays), his school develops in Kyushu as well as the Chugoku and Tohoku areas. The techniques of this school are characterized by diagonal cuts.

The content of this DVD

-Iai Kata

(Hien, Enkai, koran, Jutte, Sanin, Chouhi)

-Taisha ryu Kata Otachi

(Omote Ransei, Issoku-no-Tsume)

-Taisha ryu Kata Kodachi

(Houbaku, Bokutoku, Sekiatsu, Taisho, Shuketu no Kata. Dotosai)

-Kumitachi

(Batto, Sokushu, Gyakuaku, Baito, Toppei)

Language : Japanese

26mn

Accessories

DVD, Taisha ryu kenjutsu, Kobudo, Iaijutsu, Marume kuradonosuke

Search

Kobudo

Kenjutsu-Taisha ryu

DVD 古武道シリーズ タイ捨流剣術

" Kobudo " series - Taisha ryu kenjutsu by YAMAKITA Chikunin

Language : Japanese

37mn

More details

2 weeks

¥ 10,584

More info

" Kobudo " series - Taisha ryu kenjutsu by YAMAKITA Chikunin

Created by Nagayoshi MARUME (1540 – 1629), systematically Shinkage-ryu

While Marume was in Kyoto for his kenjutsu training, he met Kami Izumi Ise no Kami Nobutsuna, with whom he started to learn Shinkage-ryu. Once Marume returned home, Hizen (Kumamoto Prefectures nowadays), his school develops in Kyushu as well as the Chugoku and Tohoku areas. The techniques of this school are characterized by diagonal cuts.

The content of this DVD

-Iai Kata

(Hien, Enkai, koran, Jutte, Sanin, Chouhi)

-Taisha ryu Kata Otachi

(Omote Ransei, Issoku-no-Tsume)

-Taisha ryu Kata Kodachi

(Houbaku, Bokutoku, Sekiatsu, Taisho, Shuketu no Kata. Dotosai)

-Kumitachi

(Batto, Sokushu, Gyakuaku, Baito, Toppei)

Language : Japanese

26mn

Accessories