Search

Shotokan

Kokusai Shotokan karate -Jokyu hen

QUEST SPD-1823 國際松濤館空手完全教則 上級篇

Kokusai Shotokan karaté Jokyu hen / Advanced level -  Hirokazu KANAZAWA

Language : Japonais / English ( subtitle )

107mn

More details

72h

¥ 5,600

More info

Kokusai Shotokan karaté Jokyu hen / Advanced level -  Hirokazu KANAZAWA

Hirokazu KANAZAWA was born in 1931. He is the last pupil of Gichin FUNAKOSHI, the founder of the International Federation of SHOTOKAN. He has a 10th Dan in Shotokan karate.

The content of this DVD

-Kihon                                                                                                                 

 Kizamizuki

- Gyakuzuki / Maegeri

- Mawashi

-Ido kihon                                                                                                           

 Kizamizuki

- Mae geri

- Gyakuzuki / Age uke

- Mawashigeri

- Uraken

- Junzuki /Fudodachi ( Junzuki / Sanbonzuki ) / Zenkutsu dachi ( Rengeri )

-Jiyu Ippon Kumite                                                                                                    

 Jodanzuki / Chudanzuki / Maégéri /Yokogéri / Mawashigeri / Ushirogeri / Kizamizuki/ Gyakuzuki / Okuri Jiyu Ippon Kumité

-Kata                                                                                                                      

Bassai Dai / Jion / Kanku Dai

-Uchikomi                                                                                                                    

Kiza mizuki

- Gyakuzuki / Maegeri - Mawashigéri

 

Language : Japonais / English ( subtitle )

107mn

Accessories

Kokusai Shotokan karate -Jokyu hen-KANAZAWA Hirokazu

Search

Shotokan

Kokusai Shotokan karate -Jokyu hen

QUEST SPD-1823 國際松濤館空手完全教則 上級篇

Kokusai Shotokan karaté Jokyu hen / Advanced level -  Hirokazu KANAZAWA

Language : Japonais / English ( subtitle )

107mn

More details

72h

¥ 5,600

More info

Kokusai Shotokan karaté Jokyu hen / Advanced level -  Hirokazu KANAZAWA

Hirokazu KANAZAWA was born in 1931. He is the last pupil of Gichin FUNAKOSHI, the founder of the International Federation of SHOTOKAN. He has a 10th Dan in Shotokan karate.

The content of this DVD

-Kihon                                                                                                                 

 Kizamizuki

- Gyakuzuki / Maegeri

- Mawashi

-Ido kihon                                                                                                           

 Kizamizuki

- Mae geri

- Gyakuzuki / Age uke

- Mawashigeri

- Uraken

- Junzuki /Fudodachi ( Junzuki / Sanbonzuki ) / Zenkutsu dachi ( Rengeri )

-Jiyu Ippon Kumite                                                                                                    

 Jodanzuki / Chudanzuki / Maégéri /Yokogéri / Mawashigeri / Ushirogeri / Kizamizuki/ Gyakuzuki / Okuri Jiyu Ippon Kumité

-Kata                                                                                                                      

Bassai Dai / Jion / Kanku Dai

-Uchikomi                                                                                                                    

Kiza mizuki

- Gyakuzuki / Maegeri - Mawashigéri

 

Language : Japonais / English ( subtitle )

107mn

Accessories