Search

Aikikai Hombu

DVD 46th All Japan Aikido Demonstration

AKK-46D 第46回全日本合気道演武大会

The 46th All Japan Aikido Demonstration ( Zen nippon aikido embu taikai )

May 24th 2008

Language: Japanese

140mn

More details

72h

¥ 5,940

More info

The 46th All Japan Aikido Demonstration (Zen nippon aikido embu taikai)

May 24th 2008

54 demonstrations performed by aikikai masters.

 

Content of this DVD

First part

- Shihan Enbu : KURIBAYASHI Takanori (6th dan)

                      TAKAMIZO Mariko (6th dan)

                      KANAZAWA Takeshi (6th dan)

                      IRIE Yoshinobu (6th dan)

                      TORIUMI Koichi (7th dan)

                      KOBAYASHI Yukimitsu (7th dan)

                     SUGAWARA Shigéru (7th dan)

- Jiyu Enbu : NAKAMURA Katsuya (YAMAGUCHI)

                  KUDO Taisuké (TOKUSHIMA)

- Shihan Enbu : KIMURA Jiro (OSAKA)

                      FUNAKOSHI Mitsuo (YAMAGATA)

                      MOTOZAWA Toshizo (OSAKA)

- Jiyu Enbu : MIBUGAWA Gyoichi (OKAYAMA)

                  TAKAMOTO Kazunori (KUMAMOTO)

- Shihan Enbu (Les compétences de base)

- Hombu Shihan : FUJIMAKI Hiroshi (6th dan)

                        MORI Tomohiro (6th dan)

                        SAKURAI Hiroyuki (6th dan)

- Hombu Shidoin Enbu : UESHIBA Mitsuteru

                                  SASAKI Teiju (5th dan)

                                  SUZUKI Kojiro (4th dan)

                                  SUZUKI Toshio (4th dan)

                                  KOTANI Yuichi (4th dan)

                                  KATSURADA Eiji (5th dan)

                                  AMBA Hiroyuki (5th dan)

                                  ITOM Makoto (5th dan)

- Shihan Enbu Hombu Shihan : YASUNO Masatoshi (7th dan)

                                            SEKI Shoji (7th dan)

 

Second part

- Shihan Enbu : IGARASHI Kazuo (IGARASHI Dojo)

                      SHIRAKAWA Katsutoshi (MIYAGI)

                      SHIMURA (OKUTAMA)

- Jiyu Enbu : TAKEDA Yoshinobu (SHONAN)

                  TAKENAKA Hideo (CHIKUHO)

- Shihan Enbu : ARAI Toshiyuki (GUNMA)

                      SATO Katsuhiko (Hombu Dojo)

                      NOMOTO Jun (SATOMI)

- Jiyu Enbu : ISHIMOTO Tomio (KUMANO)

- Shihan Enbu : FUJI Koichi (SAPPORO)

                      GOMITA Yukiko (TANABE)

                      OWADA Yukimasa (IBARAGI)

                      HORII Etsuji (KOBE)

- Shihan Enbu : INAGAKi Shigénori (IBARAGI)

                      WATABIKI Yoshifumi (IBARAGI)

                      HIDAKA Hiroshi (IWATE)

- Jiyu Enbu : SUGANUMA Morito (Hombu / 8th dan)

- Shihan Enbu : SHIMAMOTO Katsuyuki (TOYONAKA)

                      KUBOTA Ikuhiro (NARA)

                      WADA Akira (NAGOYA)

- Hombu Shihan Enbu : MIYAMOTO Tsuruzo (7th dan)

                                 YOKOTA Yoshiaki (7th dan)

                                 OSAWA Hayto (7th dan)

- Jiyu Enbu : ENDO Seishiro (Hombu / 8th dan)

- Jiyu Enbu : KOBAYASHI Yasuo (KOBAYASHI Dojo)

- Jiyu Enbu : TADA Hiroshi (Hombu / 9th dan)

- Sogo Enbu : UESHIBA Moriteru

 

Language: Japanese

140mn 

 

 

Accessories

The 46th All Japan Aikido Demonstration

Search

Aikikai Hombu

DVD 46th All Japan Aikido Demonstration

AKK-46D 第46回全日本合気道演武大会

The 46th All Japan Aikido Demonstration ( Zen nippon aikido embu taikai )

May 24th 2008

Language: Japanese

140mn

More details

72h

¥ 5,940

More info

The 46th All Japan Aikido Demonstration (Zen nippon aikido embu taikai)

May 24th 2008

54 demonstrations performed by aikikai masters.

 

Content of this DVD

First part

- Shihan Enbu : KURIBAYASHI Takanori (6th dan)

                      TAKAMIZO Mariko (6th dan)

                      KANAZAWA Takeshi (6th dan)

                      IRIE Yoshinobu (6th dan)

                      TORIUMI Koichi (7th dan)

                      KOBAYASHI Yukimitsu (7th dan)

                     SUGAWARA Shigéru (7th dan)

- Jiyu Enbu : NAKAMURA Katsuya (YAMAGUCHI)

                  KUDO Taisuké (TOKUSHIMA)

- Shihan Enbu : KIMURA Jiro (OSAKA)

                      FUNAKOSHI Mitsuo (YAMAGATA)

                      MOTOZAWA Toshizo (OSAKA)

- Jiyu Enbu : MIBUGAWA Gyoichi (OKAYAMA)

                  TAKAMOTO Kazunori (KUMAMOTO)

- Shihan Enbu (Les compétences de base)

- Hombu Shihan : FUJIMAKI Hiroshi (6th dan)

                        MORI Tomohiro (6th dan)

                        SAKURAI Hiroyuki (6th dan)

- Hombu Shidoin Enbu : UESHIBA Mitsuteru

                                  SASAKI Teiju (5th dan)

                                  SUZUKI Kojiro (4th dan)

                                  SUZUKI Toshio (4th dan)

                                  KOTANI Yuichi (4th dan)

                                  KATSURADA Eiji (5th dan)

                                  AMBA Hiroyuki (5th dan)

                                  ITOM Makoto (5th dan)

- Shihan Enbu Hombu Shihan : YASUNO Masatoshi (7th dan)

                                            SEKI Shoji (7th dan)

 

Second part

- Shihan Enbu : IGARASHI Kazuo (IGARASHI Dojo)

                      SHIRAKAWA Katsutoshi (MIYAGI)

                      SHIMURA (OKUTAMA)

- Jiyu Enbu : TAKEDA Yoshinobu (SHONAN)

                  TAKENAKA Hideo (CHIKUHO)

- Shihan Enbu : ARAI Toshiyuki (GUNMA)

                      SATO Katsuhiko (Hombu Dojo)

                      NOMOTO Jun (SATOMI)

- Jiyu Enbu : ISHIMOTO Tomio (KUMANO)

- Shihan Enbu : FUJI Koichi (SAPPORO)

                      GOMITA Yukiko (TANABE)

                      OWADA Yukimasa (IBARAGI)

                      HORII Etsuji (KOBE)

- Shihan Enbu : INAGAKi Shigénori (IBARAGI)

                      WATABIKI Yoshifumi (IBARAGI)

                      HIDAKA Hiroshi (IWATE)

- Jiyu Enbu : SUGANUMA Morito (Hombu / 8th dan)

- Shihan Enbu : SHIMAMOTO Katsuyuki (TOYONAKA)

                      KUBOTA Ikuhiro (NARA)

                      WADA Akira (NAGOYA)

- Hombu Shihan Enbu : MIYAMOTO Tsuruzo (7th dan)

                                 YOKOTA Yoshiaki (7th dan)

                                 OSAWA Hayto (7th dan)

- Jiyu Enbu : ENDO Seishiro (Hombu / 8th dan)

- Jiyu Enbu : KOBAYASHI Yasuo (KOBAYASHI Dojo)

- Jiyu Enbu : TADA Hiroshi (Hombu / 9th dan)

- Sogo Enbu : UESHIBA Moriteru

 

Language: Japanese

140mn 

 

 

Accessories