Search

Muso jikiden eishin ryu

Muso jikiden eishin ryu

Muso Shinden Ryu is a school of Iaido. In the Taisho era (beginning of 20th century) , Nakayama Hiroku who learned Musokin Shinbuden Hideyoshi Ryu and Musou Wataru Hidenobu ryu, founded this school by adding his unique ideas. It became the mother of modern Iaido with Musou Jikiden Eishin Ryu.

Muso jikiden eishin ryu There is 1 product.

Showing 1 - 1 of 1 item
Showing 1 - 1 of 1 item
dvd-iaido-muso jikiden eishin ryu - SINONOME

Search

Muso jikiden eishin ryu

Muso jikiden eishin ryu

Muso Shinden Ryu is a school of Iaido. In the Taisho era (beginning of 20th century) , Nakayama Hiroku who learned Musokin Shinbuden Hideyoshi Ryu and Musou Wataru Hidenobu ryu, founded this school by adding his unique ideas. It became the mother of modern Iaido with Musou Jikiden Eishin Ryu.

Muso jikiden eishin ryu There is 1 product.

Showing 1 - 1 of 1 item
Showing 1 - 1 of 1 item